1934 m. prie Lietuvos ambasados Romoje, vadinamosios Villa Lituania, du Lietuvos politiniai veikėjai ir diplomatai su savo šeimos nariais. Iš kairės: pirmas sėdi Voldemaras Vytautas Čarneckis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje (1925–1939 m.), šalia jo – Jurgis Šlapelis, atvykęs iš Lietuvos aplankyti dukters, greta sėdi Šlapelio duktė Laimutė Graužinienė su dukrele Laimute, šalia jos Eleonora Čarneckienė ir trys Čarneckių vaikai– Liučija, Algirdas ir Vytautas. Dešinėje stovi Kazys Graužinis – Lietuvos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis prie Šventojo Sosto.