Nuotrauka „Mūsų kalbininkai“ iš 1909 m. leidinio. Sėdi: (iš kairės) J. Šlapelis, J. Jablonskis, Kun. J. Laukaitis. Stovi: Stud. K. Būga, Stud. J. Balčikonis. Apačioje prierašas: „Šią vasarą mūsų kalbos žinovai susirinkę Seinuose per keletą savaičių svarstė kalbos dalykus. Neužilgo susilauksime naujos gramatikos ir sintaksio. Kalbininkai, apsvarstę didžiuosius dalykus, šiaip išsidalino darbą: Prof. J. Jablonskis rašo sintaksį, Dr. J. Šlapelis – gramatiką, o K. Būga išleis veikalą apie rašybą.“