Minime Skaistučio Šlapelio 100-ąsias gimimo metines

Jurgis ir Marija Šlapeliai susituokė 1905 m. Vilniuje ir beveik 20 metų gyveno Marijos tėvo jiems pastatytame name Saracėnų gatvėje. Ten gimė visi keturi jų vaikai: Laimutė, Gražutė, Jurgis ir Skaistutis.

Jauniausias vaikas Skaistutis, meiliai mamos vadintas Tučiu, gimė 1919 m. gegužės 29 d. Šlapelių šeimoje buvo puoselėjama lietuvybės dvasia, todėl, kaip ir abi jo sesės, jis baigė lietuvių Vytauto Didžiojo gimnaziją. Visi trys Šlapelių vaikai baigė aukštąjį mokslą – studijas Vilniaus universitete, kuris lenkų okupacijos metais buvo pavadintas Stepono Batoro universitetu (1919–1939). Kuomet į universitetą stojo (1924 m.) pirmoji Šlapelių duktė Laimutė, jame buvo vos 6 lietuviai studentai – laisvieji klausytojai, o įstoti į universitetą baigusiajam lietuvišką gimnaziją buvo sudaromos rimtos kliūtys. Skaistutis universitete studijavo matematiką ir chemiją. Buvo Vilniaus lietuvių studentų sąjungos narys, ekskursijų po Vilnių vadovas. Lietuvai 1939 metais atgavus Vilnių, jis įstojo studijuoti architektūros į Kauno universitetą. Atlikęs diplominį darbą – Vilniaus konservatorijos rūmų projektą – gavo inžinieriaus architekto diplomą.

1944 m. prasidėjus sovietinei okupacijai, Skaistutis pasitraukė iš Lietuvos ir kelerius metus mokytojavo Vokietijoje, Tiubingeno lietuvių gimnazijoje, kur dėstė matematiką. Tuo pat metu Tiubingeno universitete studijavo filosofiją, buvo vienas iš lietuvių akademinio jaunimo „Šviesos“ sambūrio steigėjų, priklausė lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai.
1949 m. atvykęs į JAV, įsikūrė Čikagoje. Iš pradžių dirbo braižytoju, vėliau gavo architekto darbą. Vedė Gabrielę Milvydaitę-Eidimtienę, su kuria susilaukė dukters Rasos.

Skaistutis aktyviai dalyvavo „Santaros-Šviesos“ sambūryje, buvo vienas iš Vilniaus krašto lietuvių sąjungos JAV steigėjų ir aktyvus narys. Jo atlikti Lietuvos sienų žemėlapiai yra svarbūs priedai prie Z. Ivinskio ir J.Cicėno istorinių veikalų.

Skaistutis Šlapelis mirė 1961 m. ir buvo palaidotas Čikagos lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame pažiūrėti virtualią parodą žemiau. Spustelėję ant nuotraukos, matysite jos aprašymą.